Dane Kontaktowe

Adres:
ul. Sucha 12 80-531 Gdańsk
E-mail :
sekretariat@zmiuw.gda.pl

Centrala: (058) 343-22-54 do 56
Sekretariat : (058) 343-26-15
Fax: (058) 343-26-17
Godziny urzędowania : 7.00-15.00

Elektroniczna skrzynka podawcza

Wiadomości

Projekt Dredgdikes

3 lipca 2014
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku jest partnerem projektu Dredgdikes – wykorzystanie materiałów czerpalnych do konstrukcji wałów przeciwpowodziowych.

Żuławy Wiślane to obszar zajmujący zaledwie 2 % terytorium Polski, jednak na jego terenie znajdują się gleby o najwyższej klasie bonitacyjnej. Ze względu na korzystne warunki glebowe rozwinęło się tutaj rolnictwo i ogrodnictwo. Mimo swoich korzystnych warunków jest to obszar najbardziej zagrożony Powodziami w Polsce.

Obszar Żuław Wiślanych zagrożony jest wystąpieniem powodzi z kilku kierunków, spowodowanych przez różnorodne czynniki:

• sztormowe – powstałe w wyniku spiętrzeń wiatrowych na Zatoce Gdańskiej i Zalewie Wiślanym,

• opadowe, roztopowe, zatorowe lub sztormowe – od głównego koryta Wisły, spowodowane przerwaniem wałów w przypadku wysokiego przepływu lub powstaniem zatorów lodowych w okresie pochodu lodów; szczególnym miejscem zatorogennym jest stożek napływowy, tworzący się u ujścia Wisły,

• opadowe, roztopowe, zatorowe – spowodowane spływem wód deszczowych z wysoczyzny, poprzez cieki na obszarze Żuław,

• wewnątrzpolderowe – spowodowane nawalnymi opadami i/lub roztopami na obszarach polderowych, przy jednoczesnym niedostatecznym odprowadzeniu wód do cieków.

Ze względu na specyficzne warunki przyrodnicze i hydrauliczne (przyrodniczo-techniczne) oraz położenie w depresyjnej delcie Wisły, Żuławy funkcjonują gospodarczo dzięki osłonie przeciwpowodziowej. System gospodarowania wodą na Żuławach rozwijany był od czasów średniowiecza, a najbardziej dynamiczny rozwój przypada na okres osadnictwa olenderskiegio w XVIIw. W tym okresie powstawały obwałowania głównych cieków: Wisły, Nogatu, Szkarpawy i innych. Ostatnie poważne modernizacje wałów przeciwpowodziowych miały miejsce w okresie międzywojennym oraz po zakończeniu II wojny światowej.

Wały przeciwpowodziowe na Żuławach tworzone były przeważnie z lokalnego materiału wzbogacone materiałami mineralnymi takimi jak glina. W związku z tym, na starszych odcinkach wałów można zaobserwować zjawisko osiadania wałów. Rzędna korony wałów obniża się na skutek zapadania wału w nasiąknięte wodą podłoże. Podobne zjawisko obserwuje się w Holandii, gdzie regularnie podwyższa się korony wałów przeciwpowodziowych

Od listopada 2011 roku trwa realizacja projektu „Kompleksowego zabezpieczenie przeciwpowodziowego Żuław – Etap I – Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku”. Projekt jest realizowany dzięki dofinansowaniu inwestycji z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Efektem realizacji projektu jest odbudowa 44,53km wałów przeciwpowodziowych (w tym ponad 35km wałów rzeki Wisły), odbudowa 20 stacji pomp oraz budowę jednej nowej pompowni (Wybicko). W ramach tej inwestycji wykonano przesłonę przeciwfiltracyjną na najważniejszych odcinkach wałów przeciwpowodziowych Wisły.

ZMiUW WP w Gdańsku przygotowuje się również do realizacji II etapu Programu Żuławskiego 2030. W ramach II etapu przewiduje się modernizację m.in. 7 stacji pomp oraz ok 243km wałów przeciwpowodziowych. Okres realizacji II etapu przypada na lata 2014 – 2020. W ramach modernizacji wałów przeciwpowodziowych wykonana będzie całkowita odbudowa wałów przeciwpowodziowych na odcinku prawie 53km. Odbudowa obejmować będzie m.in. formowanie korpusów wałów wraz z zagęszczeniem, stabilizowanie rzędnej korony wału do wymaganych parametrów, zabezpieczenie przed szkodliwą działalnością gryzoni (np. bobry) oraz budowę dróg przywałowych.

Projekt Dredgdikes wychodzi naprzeciw potrzebom Zarządu Melioracji w zakresie nowych technologii konstrukcji wałów przeciwpowodziowych. Będące obecnie w fazie testów pilotażowe odcinki wałów przeciwpowodziowych wykonane z materiałów czerpalnych, bądź z zastosowaniem popiołów lotnych umożliwią obniżenie kosztów odbudowy wałów. Badane technologie stabilizacji gruntu za pomocą cementów lub wapna umożliwią budowę wałów, które będą bardziej odporne na zjawisko osiadania. Natomiast zastosowanie odpowiednich mieszanin glebowych na wierzchniej warstwie wału odstraszać będzie zwierzęta ryjące w wałach swoje kryjówki. Uzyskane w trakcie realizacji Projektu Dredgdikes rozwiązania zostaną opublikowane w formie podręcznika - zaleceń projektowych do budowy wałów z zastosowaniem materiałów z robót czerpalnych. Doświadczenia zebrane w trakcie realizacji projektu mogą zostać wykorzystane w celu lepszej ochrony przed powodzią na Żuławach Wiślanych oraz całym Pomorzu. Więcej informacji o projekcie Dredgdikes: http://www.dredgdikes.eu/ Więcej o projekcie Kompleksowego zabezpieczenia przeciwpowodziowego Żuław : www.zmiuw.gda.pl


Pozostałe wiadomości