Dane Kontaktowe

Adres:
ul. Sucha 12 80-531 Gdańsk
E-mail :
sekretariat@zmiuw.gda.pl

Centrala: (058) 343-22-54 do 56
Sekretariat : (058) 343-26-15
Fax: (058) 343-26-17
Godziny urzędowania : 7.00-15.00

Elektroniczna skrzynka podawcza

Wiadomości

POIŚ - ZMIUW WP otrzymał potwierdzenie przyznania dofinansowania.

21 września 2011
W dniu 16 września 2011 roku Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, pan Stanisław Gawłowski podpisał Potwierdzenie Instytucji Pośredniczącej w sprawie przyznania dofinansowania z Funduszu Spójności dla projektu pn. „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku”.

Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia został oszacowany na poziomie 189 865 557,08 zł brutto. Wartość dofinansowania ze środków Funduszu Spójności wynosi 158 775 729,11 zł (85% kosztów kwalifikowanych).

Potwierdzenie przyznania dofinansowania jest etapem kończącym proces oceny wniosku aplikacyjnego pod względem formalnym i merytorycznym, a także poprzedzającym podpisanie umowy o dofinansowanie.

Równolegle trwa proces wyłaniania wykonawców robót budowlanych oraz nadzoru budowlanego.

W wyniku realizacji Projektu planuje się uzyskać następujące efekty rzeczowe:

 • wały przeciwpowodziowe – 6 odcinków o łącznej długości 44,53 km;

• stacje pomp – 14 szt.

Pozostałe wiadomości