Dane Kontaktowe

Adres:
ul. Sucha 12 80-531 Gdańsk
E-mail :
sekretariat@zmiuw.gda.pl

Centrala: (058) 343-22-54 do 56
Sekretariat : (058) 343-26-15
Fax: (058) 343-26-17
Godziny urzędowania : 7.00-15.00

Elektroniczna skrzynka podawcza

Wiadomości

Na Żuławach o ochronie przeciwpowodziowej

21 czerwca 2012
Na Żuławach o ochronie przeciwpowodziowej. 7 maja 2012 roku odbyła się uroczysta konferencja dotycząca realizacji projektu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku”. Miejsce konferencji zostało wybrane nieprzypadkowo – Nowy Dwór Gdański to serce Żuław Wiślanych, a odrestaurowany Żuławski Park Historyczny to jedna z pierwszych inwestycji realizowanych przy współfinansowaniu unijnym w bieżącej perspektywie finansowej.

Licznie zgromadzonych gości wśród których byli m. in. Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, członek Zarządu Województwa Pomorskiego Czesław Elzanowski, Senator Leszek Czarnobaj, przedstawiciele Starostw oraz Gmin Żuławskich oraz partnerzy Programu Żuławskiego 2030 powitał Mariusz Nierebiński - Dyrektor Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk. W swoim wystąpieniu Marszałek podkreślił duże znaczenie gospodarcze i społeczne obszaru Żuław w rozwoju województwa pomorskiego. Marszałek wskazał ochronę przed powodzią jako czynnik warunkujący egzystencję ludzką na tym specyficznym obszarze. Wyraził przy tym nadzieję, że realizacja Projektu stanie się bodźcem do rozwoju obszaru o wyjątkowych wartościach kulturowych i przyrodniczych.

Pierwszą prelekcję przedstawił historyk Dr Dariusz Piasek, który bardzo ciekawie zaprezentował historię i dziedzictwo kulturowe Żuław Wiślanych. Z kolei prezes Stowarzyszenia Żuławy i jednocześnie Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego Jacek Michalski opowiadał o bieżących problemach gmin żuławskich oraz o wyzwaniach na przyszłość. Burmistrz Nowodworski wskazywał turystykę, jako stymulator aktywności społecznej w regionie najsilniej dotkniętym bezrobociem strukturalnym w naszym województwie.

Dużym zainteresowaniem cieszyło się wystąpienie Bartłomieja Maliszewskiego, przedstawiciela Departamentu Gospodarki Wodnej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który przedstawił postępy w realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 -2013, a także przybliżył zainteresowanym założenia nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020.

Druga część spotkania poświęcona została Programowi Żuławskiemu 2030 oraz projektowi realizowanemu przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego Gdańsku. Jako pierwsza głos zabrała Halina Czarnecka, Dyrektor RZGW w Gdańsku, która przedstawiła zasięg działań inwestycyjnych objętych Programem Żuławskim 2030, w tym realizowany przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku System Monitoringu Ryzyka Przeciwpowodziowego (SMoRP).

Jako ostatni głos zabrał dyrektor ZMiUW WP w Gdańsku Mariusz Nierebiński, który zaprezentował największy projekt wchodzący w skład Programu Żuławskiego 2030 realizowany przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku. Inwestycja o wartości blisko 190 mln zł obejmuje odbudowę 44,53 km wałów powodziowych (w tym 36,85 km rzeki Wisły i 7,88 km rzeki Tugi), odbudowę 13 stacji pomp oraz budowę jednej nowej pompowni. Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, - oś priorytetowa III -Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, Działanie 3.1. Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Udział środków wspólnotowych stanowi 85% wydatków kwalifikowanych czyli niemal 159 mln zł. Pozostałe 15% stanowią środki budżetu państwa. Planowane zakończenie inwestycji to marzec 2015 roku. Więcej informacji na temat projektu na stronie: www.zmiuw.gda.pl.

Po wygłoszonych prelekcjach nawiązała się dyskusja na temat ochrony przeciwpowodziowej Żuław Wielkich. Zgłaszane propozycje, m. in. budowa wrót sztormowych mają szansę znaleźć się w drugim etapie Programu Żuławskiego, realizowanego w kolejnej perspektywie finansowej UE (lata 2014 – 2020).

Pod koniec 2014 roku Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku planuje przeprowadzenie konferencji podsumowującej realizację projektu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku”. Pozostaje nam życzyć sobie, aby była to również okazja do zaprezentowania zadań przewidzianych do realizacji w ramach II etapu Programu Żuławskiego 2030.

Pozostałe wiadomości