Dane Kontaktowe

Adres:
ul. Sucha 12 80-531 Gdańsk
E-mail :
sekretariat@zmiuw.gda.pl

Centrala: (058) 343-22-54 do 56
Sekretariat : (058) 343-26-15
Fax: (058) 343-26-17
Godziny urzędowania : 7.00-15.00

Elektroniczna skrzynka podawcza

Wiadomości

RPO ZMiUW WP wykonanie ekspertyzy w zakresie oceny wpływu Projektu na cele ochrony wód

22 czerwca 2012
08 czerwca 2012 r. – wykonano ekspertyzę w zakresie oceny wpływu, oddziaływania Projektu pn.: „Odbudowa urządzeń ochrony przeciwpowodziowej oraz budowa obiektów małej retencji na obszarze Pobrzeża Kaszubskiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na cele ochrony wód w rozumieniu art. 4.1 w związku z art. 4.7 Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Całkowity koszt ekspertyzy: 23 468,40 PLN sfinansowany został w 100% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Zgodnie z przeprowadzoną weryfikacją przesłanek art. 4 ust. 7 Ramowej Dyrektywy Wodnej, wykazano iż Projekt pn.: „Odbudowa urządzeń ochrony przeciwpowodziowej oraz budowa obiektów małej retencji na obszarze Pobrzeża Kaszubskiego” nie narusza celów środowiskowych, nie powoduje pogorszenia stanu wód oraz zachowuje ciągłość morfologiczną cieków. Realizacja zadań Projektu jest zgodna z zapisami Ramowej Dyrektywy Wodnej, wpływa na poprawę bezpieczeństwa powodziowego, przy jednoczesnym pozytywnym wpływie na środowisko wodne.

Pozostałe wiadomości