Dane Kontaktowe

Adres:
ul. Sucha 12 80-531 Gdańsk
E-mail :
sekretariat@zmiuw.gda.pl

Centrala: (058) 343-22-54 do 56
Sekretariat : (058) 343-26-15
Fax: (058) 343-26-17
Godziny urzędowania : 7.00-15.00

Elektroniczna skrzynka podawcza

Wiadomości

POIiŚ - przygotowania do realizacji II etapu Programu Żuławskiego 2030

4 lipca 2013
11 czerwca 2013 roku w siedzibie RZGW w Gdańsku odbyło się robocze spotkanie beneficjentów Programu Żuławskiego 2030, Urzędu Morskiego w Gdyni oraz przedstawicieli inicjatywy JASPERS . Spotkanie poświęcone było kontynuacji działań służących ochronie przed powodzią oraz możliwości ubiegania się o ich dofinansowanie ze środków finansowych Unii Europejskiej w kolejnej perspektywie finansowej 2014 – 2020.

Na wstępie beneficjenci Programu Żuławskiego 2030 przedstawili bieżącą sytuację dotyczącą stanu zaawansowania realizacji projektów w ramach I etapu Programu. Na spotkaniu zaprezentowano również wstępną wersję Systemu Monitoringu Ryzyka Powodziowego (SMoRP), który zasięgiem obejmować będzie cały teren Żuław Wiślanych.

Głównym punktem spotkania było omówienie planów zadań przewidzianych do realizacji w ramach II Etapu Programu Żuławskiego 2030, zgodnych z założeniami programowymi.

Celem realizacji Programu Żuławskiego 2030 jest zwiększenie skuteczności ochrony przeciwpowodziowej stymulującej wzrost potencjału dla zrównoważonego rozwoju Żuław.

Realizacji powyższego celu służą działania w zakresie :

- poprawy istniejącego systemu ochrony przeciwpowodziowej poprzez przebudowę, odbudowę i budowę urządzeń ochrony przed powodzią (wały przeciwpowodziowe, stacje pomp, ostrogi i kierownice na Wiśle, wrota przeciwpowodziowe i sztormowe, jazy, śluzy, nowoczesna flota lodołamaczy itp.)

- poprawy rozpoznania zagrożeń powodziowych i przeciwdziałania im poprzez opracowanie map zagrożenia i ryzyka powodziowego oraz planów zarządzania ryzykiem powodzi (System Monitoringu Ryzyka Powodziowego – SMoRP)

- renaturyzacji niektórych środowisk wodnych i od wody zależnych w celu zwiększenia odporności na zagrożenia powodziowe (zwiększanie naturalnej retencji, zbiorniki zalewowe)

- edukacji społeczeństwa oraz informowanie w zakresie ochrony przeciwpowodziowej Żuław

Prace nad dokumentem, który posłuży do wyłonienia listy zadań powierzono zespołowi złożonemu z przedstawicieli beneficjentów Programu Żuławskiego 2030 oraz Urzędu Morskiego w Gdyni. Pracom zespołu ds. przygotowania dokumentu przewodzić będzie Pani Beata Pietrasik – Lach (RZGW w Gdańsku). W lipcu br zespół przeprowadzi konsultacje z ekspertami JASPERS, które będą miały na celu sprawdzenie zgodności dokumentu z Planami Gospodarowania Wodami, Ramową Dyrektywą Wodną, Dyrektywą Powodziową oraz innymi dokumentami strategicznymi.

Przeprowadzenie konsultacji z ekspertami JASPERS umożliwi należyte przygotowanie się beneficjentów Programu Żuławskiego do kolejnej perspektywy finansowej 2014 – 2020.

Pozostałe wiadomości