Dane Kontaktowe

Adres:
ul. Sucha 12 80-531 Gdańsk
E-mail :
sekretariat@zmiuw.gda.pl

Centrala: (058) 343-22-54 do 56
Sekretariat : (058) 343-26-15
Fax: (058) 343-26-17
Godziny urzędowania : 7.00-15.00

Elektroniczna skrzynka podawcza

Praca w ZMIUW WP

Pracuj z nami !!!

Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku uprzejmie informuję osoby zainteresowane podjęciem pracy w ZMiUW WP w Gdańsku, że w przypadku zatrudnienia pracownika na wolnym stanowisku urzędniczym przeprowadzany będzie otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów.

Procedura naboru na wolne stanowisko urzędnicze w ZMiUW WP w Gdańsku odbywa się zgodnie z Regulaminem naboru z dnia 5 grudnia 2011r.
Każdy z kandydatów składający swoją ofertę pracy, powinien dołączyć do dokumentów aplikacyjnych oświadczenie

Pobierz: wzór oświadczenia

Ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze umieszczone będą poniżej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie ZMiUW WP w Gdańsku, ul. Sucha 12.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert w siedzibie Zarządu lub na adres: Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku, ul. Sucha 12, 80-531 Gdańsk /decyduje data wpływu aplikacji do urzędu/ bądź przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: kadry@zmiuw.gda.pl. Dokumenty przesyłane drogą elektroniczną muszą być podpisane, ważnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji" zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Po weryfikacji dokumentów aplikacyjnych wybrane w procesie rekrutacji osoby będą zapraszane telefonicznie bądź drogą elektroniczną na rozmowę kwalifikacyjną /w przypadku przeprowadzenia kolejnego etapu rekrutacji powiadomienie również odbędzie się drogą telefoniczną lub elektroniczną/.

Uprzejmie informujemy , że nadsyłanych ofert nie zwracamy. Odsyłane będą tylko aplikacje kandydatów, którzy dołączyli do składanych dokumentów kopertę zwrotną ze znaczkiem na list polecony. Nieodebrane dokumenty podlegają komisyjnemu zniszczeniu z wyłączaniem dokumentów aplikacyjnych, które na mocy art. 13 ust 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2014r., poz. 1202) będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą, która objęła w/w stanowisko. Po zakończeniu 3 miesięcznego okresu, podlegają komisyjnemu zniszczeniu.

Dokumenty aplikacyjne składane do Zarządu, które nie są przesyłane w odpowiedzi na ogłoszony nabór, podlegają komisyjnemu zniszczeniu.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku www.zmiuw.gda.pl oraz umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu.

Oferty pracy w ZMIUWWP w Gdańsku