Dane Kontaktowe

Adres:
ul. Sucha 12 80-531 Gdańsk
E-mail :
sekretariat@zmiuw.gda.pl

Centrala: (058) 343-22-54 do 56
Sekretariat : (058) 343-26-15
Fax: (058) 343-26-17
Godziny urzędowania : 7.00-15.00

Elektroniczna skrzynka podawcza

Inwestycje w realizacji


  

Dzięki dotacji przyznanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku realizuje zadanie pn.: „Struga Gęś – kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku w km 0+000 – 3+080 i 10+840 – 13+520, miasto i gmina Pruszcz Gdański, pow. gdański, woj. pomorskie”

Realizacja przedmiotowego zadania polega na odbudowie koryta rzeki Struga Gęś, umocnieniu brzegów i dna cieku. Inwestycja będzie miała pozytywny wpływ na warunki życia i zdrowie mieszkańców miasta i gminy Pruszcz Gdański. Poprawione zostaną warunki odprowadzania wód powierzchniowych oraz zmniejszone zostanie ryzyko wystąpienia powodzi na terenie miasta Pruszcz Gdański.

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie robot budowlanych w/w projektu o wartości:
2 542 510,64 PLN

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie udzielił dotacji w wysokości: 2 542 510,64 PLN