Dane Kontaktowe

Adres:
ul. Sucha 12 80-531 Gdańsk
E-mail :
sekretariat@zmiuw.gda.pl

Centrala: (058) 343-22-54 do 56
Sekretariat : (058) 343-26-15
Fax: (058) 343-26-17
Godziny urzędowania : 7.00-15.00

Elektroniczna skrzynka podawcza

Inwestycje zrealizowane

1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013.
2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
3. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013.
4. Inwestycje finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
5. Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich 2004 - 2006.
6. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006.
7. Inwestycje w zakresie melioracji wodnych województwa pomorskiego finansowane ze środków budżetu państwa 
8. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013. 

Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku w ramach  RPO WP na lata 2007 – 2013 zakończył realizację rzeczową Projektu Samorządu Województwa Pomorskiego pn.: „Odbudowa urządzeń ochrony przeciwpowodziowej oraz budowa obiektów małej retencji na obszarze Pobrzeża Kaszubskiego”. Projekt finansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu państwa i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Całkowita wartość Projektu – 9 893 492,36 zł
Dofinansowanie z EFRR – 6 300 845,32 zł
Dofinansowanie z WFOŚiGW w Gdańsku – 2 057 469,65 zł
Finansowanie z budżetu państwa – 1 535 177,39 zł


Osiągnięty efekt ekologiczny:
Realizacja Projektu spowodowała zwiększenie jakości gospodarki wodnej, poprawę stanu środowiska naturalnego oraz zmniejszenie ryzyka wystąpienia zagrożeń ekologicznych, takich jak powódź czy susza. Zmienia strukturę bilansu wodnego powodując poprawę istniejących warunków gruntowo-wodnych.
W odniesieniu do art. 4,1 w związku z art. 4.7 Ramowej Dyrektywy Wodnej Projekt nie narusza celów środowiskowych nie powoduje pogorszenia stanu wód oraz zachowuje ciągłość morfologiczną cieków.

W wyniku realizacji przedmiotowego Projektu zmniejszono postępowanie dekapitalizacji majątku infrastruktury obiektów ochrony przeciwpowodziowej na obszarze 17 611 ha powiatów: wejherowskiego i puckiego. Ochroną przeciwpowodziową objętych będzie
19 674 osób zamieszkujących ten teren. Nastąpi wzrost objętości zretencjonowanej wody o 721 016 m3.W ramach Projektu zrealizowano Ekspertyzę w zakresie oceny wpływu Projektu na cele ochrony wód:

Wykonano ekspertyzę w zakresie oceny wpływu, oddziaływania Projektu na cele ochrony wód w rozumieniu art. 4.1 w związku z art. 4.7 Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Całkowity koszt ekspertyzy: 23 468,40 PLN sfinansowany został w 100% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Zgodnie z przeprowadzoną weryfikacją przesłanek art. 4 ust. 7 Ramowej Dyrektywy Wodnej, wykazano iż Projekt pn.: „Odbudowa urządzeń ochrony przeciwpowodziowej oraz budowa obiektów małej retencji na obszarze Pobrzeża Kaszubskiego” nie narusza celów środowiskowych, nie powoduje pogorszenia stanu wód oraz zachowuje ciągłość morfologiczną cieków. Realizacja zadań Projektu jest zgodna z zapisami Ramowej Dyrektywy Wodnej, wpływa na poprawę bezpieczeństwa powodziowego, przy jednoczesnym pozytywnym wpływie na środowisko wodne.

Inwestycje zrealizowane w ramach Projektu:

„Kanał Łyski” - odbudowa koryta kanału w km 0+000 - 5+740, lewego wału przeciwpowodziowego w km 0+000 - 3+420 i budowli piętrzącej w km 2+410”, gm. Puck, powiat Puck, miasto Reda, pow. Wejherowo, woj. pomorskie

Całkowity koszt inwestycji – 2 152 129,97 zł.

Cel inwestycji: nadanie jednolitej szerokości koronie wału na całej długości, uformowanie skarpy odwodnej z nachyleniem 1:2, skarpy odpowietrznej 1:1,5, zagęszczenie wału do osiągnięcia właściwego wskaźnika, odbudowę kanału oraz odmulenie na całej długości warstwą o grubości 50 cm.

Zakończenie realizacji – 9 listopada 2012 r. 

***

„Przebudowa stacji pomp Karwia” gm. Krokowa, pow. Puck, woj. pomorskie 

Całkowity koszt inwestycji – 3 339 074,91 zł.

Cel inwestycji: przebudowa melioracyjnej stacji pomp Karwia. W ramach robót budowlanych w nowej części podziemnej pompowni zainstalowano trzy nowe agregaty pompowe, wykonano rozbiórkę istniejącej konstrukcji pompowni i wykonano nowy budynek techniczno-socjalny z magazynem przeciwpowodziowym. Wykonano również nową komorę wlotową z kratami, komory pompowe czerpne, halę pompową i komorę wylotową..

Zakończenie realizacji – 14 sierpnia 2012 r. 

***

„Odbudowa lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Czarnej Wdy w km 3+900 ÷ 5+300” gm. Władysławowo, pow. pucki, woj. pomorskie 

Całkowity koszt inwestycji – 2 424 864,34 zł.

Cel inwestycji: odbudowa lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Czarna Wda, odbudowa polegała na nadaniu wałowi odpowiednich parametrów, tj. szerokości korony od 2,5 do 3,0 m oraz wyniesienie korony o 0,7 m ponad normalny poziom wody i nadanie skarpom nachylenie 1:1,5. Wały przeciwpowodziowe rzeki Czarna Wda zapewniają ochronę polderu Bielawskie Błota od wezbranych wód rzeki Czarna Wda.

Zakończenie realizacji – 31 lipca 2012 r. 

***


Obiekty małej retencji: 

„Jezioro Marchowo – budowa zastawki na wypływie z jeziora” gm. Szemud, pow. Wejherowo

Całkowity koszt inwestycji – 243 411,01 zł.

Cel inwestycji: wykonanie budowli piętrzącej – zastawki na wypływie z jeziora Marchowo, na cieku wodnym Zagórska Struga, będącym dopływem Kanału Łyski. W ramach robót budowlanych wykonano zastawkę żelbetową wraz z przepustem rurowym o długości 6,00 m, której zadaniem jest umożliwienie retencjonowania wody w jeziorze Marchowo oraz zapewnienie przepływu biologicznego w cieku wodnym Zagórska Struga

Zakończenie realizacji – 8 maja 2012 r. 

***

„Jezioro Wycztok – budowla piętrząca na wypływie z jeziora” gm. Szemud, pow. Wejherowo

Całkowity koszt inwestycji – 386 678,61 zł.

Cel inwestycji: wykonanie budowli piętrzącej na wypływie z jeziora Wycztok, na cieku wodnym o nazwie Gościcina, będącym prawym dopływem rzeki Bolszewki. W ramach robót budowlanych wykonano rozbiórkę starej, zniszczonej zastawki i zbudowano w tym samym miejscu nową budowlę piętrzącą, której zadaniem jest retencjonowanie wody w jeziorze Wycztok oraz zapewnienie przepływu biologicznego w rzece Gościcina.

Zakończenie realizacji – 8 maja 2012 r. 

*** 

„Jezioro Salino – budowa zastawki na wypływie z jeziora” gm. Gniewino, pow. Wejherowo

Całkowity koszt inwestycji – 291 363,60 zł.

Cel inwestycji: wykonanie budowli piętrzącej – zastawki na wypływie z jeziora Salino na cieku wodnym o nazwie Salinka, będącym dopływem Bychowskiej Strugi. W ramach robót budowlanych rozebrano istniejącą zastawkę i zbudowano nową zastawkę żelbetową wraz z przepustem. Zadaniem nowej stawki jest utrzymywanie istniejącego poziomu wody w jeziorze Salino oraz zapewnienie przepływu biologicznego w rzece Salinka.

Zakończenie realizacji – 9 maja 2012 r. 

***

„Jezioro Otalżyno – budowa zastawki na wypływie z jeziora” gm. Szemud, pow. Wejherowo

Całkowity koszt inwestycji – 344 694,47 zł.

Cel inwestycji: wykonanie budowli piętrzącej na wypływie z jeziora Otalżyno na cieku wodnym o nazwie Struga Otalżyno, będącym dopływem rzeki Gościciny. W ramach robót budowlanych rozebrano istniejącą zniszczona zastawkę i w jej miejsce zbudowano nową. Zadaniem nowej zastawki jest retencjonowanie wody w jeziorze Otalżyno oraz zapewnienie przepływu biologicznego w cieku wodnym Struga Otalżyno.

Zakończenie realizacji – 8 maja 2012 r.


Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku realizując Projekt
pn.: „Odbudowa urządzeń melioracji wodnych podstawowych, szczegółowych oraz budowa obiektów małej retencji na terenie województwa pomorskiego”, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, oś I - Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego; działania - Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa (kod działania 125), schematu II - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi, zrealizował następujące inwestycje: 

Inwestycje zrealizowane w roku 2015 

„Czerska Struga - odbudowa cieku w km 19+500-22+500 gm. Czersk, pow. Chojnice, woj. pomorskie”.Całkowity koszt inwestycji – 1 924 422,74 zł
w tym wartość robót budowlanych – 1 539 108,69 zł

Źródła finansowania inwestycji:
• środki z budżetu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – 1 037 857,32zł
• środki budżetu państwa – 540 612,98zł

Cel inwestycji: Regulacja przepływu oraz ochrona przed powodzią poprzez odbudowę koryta rzeki Czerska Struga 


Inwestycje zrealizowane w roku 2014 

„Przebudowa stacji pomp Kluki IV-II gm. Smołdzino, pow. Słupsk, woj. pomorskie” 

Całkowity koszt inwestycji – 5 389 148,85zł,
w tym wartość robót budowlanych – 5 214 248,34zł
Źródła finansowania inwestycji:
• środki z budżetu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – 3 286 816,36zł
• środki budżetu państwa – 2 102 332,49zł
Cel inwestycji: Zabezpieczenie przeciwpowodziowe użytków rolnych, mienia i osób zamieszkujących miejscowości na terenie gminy Smołdzino. Przebudowa pompy Kluki IV-II, pozwoli na utrzymanie dotychczasowego stanu wód w strefie oddziaływania polderu oraz utrzymanie na danym terenie optymalnego stanu ekologicznego siedlisk przyrodniczych. Do stacji pomp wprowadzono energooszczędny system obniżający emisję hałasu i jednocześnie istotnie redukujący koszty utrzymania. 

„Ochrona przeciwpowodziowa polderu Gardna V-VI, gm. Ustka, Smołdzino, pow. słupski, woj. pomorskie”

Całkowity koszt inwestycji – 22 404 420,75zł,
w tym wartość robót budowlanych – 21 372 251,22zł
Źródła finansowania inwestycji:
• środki z budżetu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – 13 697 166,60zł
• środki budżetu państwa – 8 707 254,15zł
Cel inwestycji: Zmniejszenie zagrożenia powodziowego użytków rolnych polderu Gardna V-VI poprzez wybudowanie dwóch nowych wałów (A,B), odbudowę obwałowań polderu Gardna V-VI do parametrów stawianych wałom klasy IV, podwyższenie i uszczelnienie ziemnych konstrukcji dotychczasowych obwałowań posadowionych na gruntach organicznych, przy użyciu przesłon umieszczanych w korpusie, podwyższeniu rzędnej ich korony oraz wprowadzeniu zmian lokalizacji wybranych odcinków budowli dla przywrócenia optymalnego stanu ekologicznego siedlisk przyrodniczych. 

„Stacje pomp Osłonka i Chłodniewo - remont układów technologicznych" gm. Nowy Dwór Gdański, pow. nowodworski, woj. pomorskie

Całkowity koszt inwestycji – 12 463 420,01zł,
w tym wartość robót budowlanych –12 044 389,81zł
Źródła finansowania inwestycji:
• środki z budżetu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – 7 599 646,34zł
• środki budżetu państwa – 4 863 773,63zł
Cel inwestycji: Zabezpieczenie terenów przed zalewami powodziowymi poprzez remont układów technologicznych stacji pomp Chłodniewo oraz Osłonka, których oddziaływanie pozwoli na zachowanie utrwalonych przez lata stosunków gruntowo-wodnych na polderach pompowni. 

„Rzeka Wisła – odbudowa lewego wału w km 0+000 – 16+500” gm. Gniew, Pelplin, Subkowy, pow. tczewski, woj. pomorskie
Całkowity koszt inwestycji – 26 159 948,85zł,
w tym wartość robót budowlanych – 25 817 128,85zł
Źródła finansowania inwestycji:
• środki z budżetu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – 15 952 901,72zł
• środki budżetu państwa – 10 256 243,13zł
Cel inwestycji: Ochrona przeciwpowodziowa i ochrona środowiska poprzez odbudowę lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły. 

„Przebudowa stacji pomp Nr 64 Kąty, rzeka Tyna Dolna – odbudowa wałów przeciwpowodziowych na długości 8,9 km, kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryt cieku, rzeka Tyna Mała – odbudowa wałów przeciwpowodziowych na długości 5,1 km, kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku, gm. Stare Pole, pow. malborski, woj.  pomorskie” 

Całkowity koszt inwestycji – 13 311 361,24 zł,
w tym wartość robót budowlanych – 12 199 374,41 zł
Źródła finansowania inwestycji:
• środki z budżetu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – 8 170 848,93zł
• środki budżetu państwa – 5 160 512,31zł
Celem inwestycji była odbudowa istniejących wałów przeciwpowodziowych rzek Tyna Dolna i Tyna Mała, kształtowaniu przekroju podłużnego, poprzecznego i układu poziomego koryta cieku oraz przebudowa istniejącej stacji pomp Kąty 64. Realizacja zadania zapewni prawidłowe odwodnienie polderu oraz przyczyni się do zwiększenia stopnia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. 

,,Kanał Izbowa Łacha – odbudowa koryta kanału w km 0+000 – 10+100” gmina Nowy Dwór Gdański, pow. nowodworski, woj. pomorskie 

Całkowity koszt inwestycji brutto – 2 852 331,72 zł,
w tym wartość robót budowlanych – 2 447 903,23zł.
Źródła finansowania inwestycji:
• środki z budżetu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – 1 715 126,51 zł
• środki budżetu państwa – 1 137 205,21zł
Cel inwestycji: Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta kanału, odmulenie czterech ujściowych kanałów, wykonanie umocnień skarp kanału w miejscach nowo formowanych skarp, wykonanie umocnień dna i skarp oraz przebudowa 5 szt. istniejących przepustów. 


Inwestycje zrealizowane w roku 2013

„Czarnocin - odbudowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych" gm. Skarszewy, pow. starogardzki, woj. pomorskie 

Całkowity koszt inwestycji – 544 432,18 zł, w tym wartość robót budowlanych – 460 057,00 zł. 

Źródła finansowania inwestycji:
• środki z budżetu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – 308 572,92 zł
• środki budżetu państwa – 235 859,26 zł

Cel inwestycji: Inwestycja polegała na odbudowie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych polegających m.in. na odmuleniu istniejących rowów, przebudowie części istniejących przepustów, wykonaniu drenowania częściowego oraz wycince drzew.

Zakończenie realizacji – 14 maja 2013 r. 

*** 

„Przebudowa stacji pomp nr 8 Bystra", gm. Pruszcz Gdański, pow. gdański ziemski, woj. pomorskie 

Całkowity koszt inwestycji – 6 967 920 zł, w tym wartość robót budowlanych – 6 814 200 zł. 

Źródła finansowania inwestycji:
• środki z budżetu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – 4 249 500,00 zł
• środki budżetu państwa – 2 718 420,00 zł

Cel inwestycji: Inwestycja polegała na wymianie znacznie wyeksploatowanych pomp na nowoczesne pompy zatapialne, oraz przebudowie konstrukcji wlotów, wylotu i budynku stacji pomp melioracyjnych nr 8 Bystra. Pompownia odwadnia tereny depresyjne o powierzchni 375 ha i odprowadza wodę z kanałów A i RG do kanału Wysokiego.

Zakończenie realizacji – 28 czerwca 2013 r.

***

Struga Subkowska– odbudowa koryta w km 0+000-17+600”, gm. Tczew, Subkowy, Pelplin, pow. Tczew, woj. pomorskie
Całkowity koszt inwestycji – 3 543 583,95 zł, w tym wartość robót budowlanych – 3 038 631,81 zł.

Źródła finansowania inwestycji:
• środki z budżetu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – 2 052 493,05
• środki budżetu państwa – 1 491 090,90 zł
Cel inwestycji: Przedsięwzięcie miało na celu poprawienie stanu technicznego koryta, a tym samym zapobieganie zagrożeniom powodziowym terenów rolniczych oraz domostw przyległych do cieku. Roboty budowlane polegały na kształtowaniu przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki Strugi Subkowskiej.
Zakończenie realizacji – sierpień 2013r. 

*** 

„Przebudowa stacji pomp Opalenie, Struga Młyńska- odbudowa prawego wału przeciwpowodziowego w km 0+000 – 2+940 kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku w km 0+000-4+100 gm. Gniew, pow. tczewski, woj. pomorskie” 

Całkowity koszt inwestycji 9 806024,00 zł, w tym wartość robót budowlanych – 9 138 900,00 zł.

Źródła finansowania inwestycji:
• środki z budżetu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – 6 003 804,92
• środki budżetu państwa – 3 802 219,08 zł
Cel inwestycji: Inwestycja miała na celu odbudowę wałów przeciwpowodziowych Strugi Młyńskiej oraz stacji pomp Opalenie, co przyczyniło się do poprawy ochrony użytków rolnych, terenów zabudowanych, terenów zalesionych i nieużytków przed powodziami.
Zakończenie realizacji – listopad 2013r. 

*** 

"Przebudowa stacji pomp Gardna VIII" gm. Smołdzino, pow. Słupsk, woj. pomorskie
Całkowity koszt inwestycji 4 450 460,63 zł, w tym wartość robót budowlanych – 4 189 597,63 zł.

Źródła finansowania inwestycji:
• środki z budżetu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – 2 714 457,69zł
• środki budżetu państwa – 1 736 002,94zł
Cel inwestycji: Inwestycja miała na celu zachowanie utrwalonych przez lata stosunków gruntowo - wodnych na polderze pompowni oraz przyległych obszarach chronionych poprzez poprawę stanu technicznego i sprawności pomp, usprawnienie i zautomatyzowanie pracy obiektu, a dzięki regulacji stosunków wodnych - poprawę jakości gleb w strefie oddziaływania polderu.
Zakończenie realizacji – sierpień 2013r.


Inwestycje zrealizowane w roku 2012

„Przebudowa stacji pomp Dębki I gm. Krokowa, pow. Puck, woj. pomorskie”. 

Całkowity koszt inwestycji – 5 989 214,00 zł, w tym wartość robót budowlanych - 5 820 000,00 zł.

Źródła finansowania inwestycji:
• środki z budżetu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich –3 652 805,49 zł.
• środki budżetu państwa – 2 336 408,51 zł,

Cel inwestycji: Przebudowa pompowni gwarantuje zachowanie i utrwalenie istniejących poziomów wód powierzchniowych i gruntowych na polderze obiektu, chroniąc użytki rolne i teren o charakterze letniskowo-pensjonatowym przed powodzią w sytuacji wystąpienia cofki wód w czasie podwyższonych stanów wód w Morzu Bałtyckim.

Zakończenie realizacji - 29 sierpnia 2012 r. 

*** 

„Przebudowa stacji pomp Modła I” m. Modlinek, gm. Ustka, pow. Słupsk, woj. pomorskie

Całkowity koszt inwestycji – 5 659 081,20 zł, w tym wartość robót budowlanych – 5 296 661,41 zł.

Źródła finansowania inwestycji:
• środki z budżetu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – 3 558 291,84 zł,
• środki budżetu państwa – 2 580 575,76 zł,

Cel inwestycji: Przedmiotowa inwestycja ma na celu stabilizację istniejących stosunków wodnych. Przebudowa pompowni a w szczególności zwiększenie jej wydatku zagwarantuje zachowanie i utrwalenie istniejącego poziomu wody w jeziorze Modła. Przebudowa pompowni zagwarantuje zachowanie i utrwalenie istniejących poziomów wód powierzchniowych i gruntowych na polderze obiektu chroniąc go, w zależności od warunków atmosferycznych, przed powodzią lub suszą.

Zakończenie realizacji - 9 sierpnia 2012 r. 

*** 

„Przebudowa stacji pomp Gardna V-VI” - gm. Ustka, pow. Słupsk, woj. pomorskie.

Całkowity koszt inwestycji – 5 338 270,49 zł, w tym wartość robót budowlanych – 5 180 057,90 zł,

Źródła finansowania inwestycji:
• środki z budżetu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – 3 165 774,68 zł,
• środki budżetu państwa – 2 172 495,81 zł,

Cel inwestycji: Przedsięwzięcie ma na celu zwiększenie stopnia zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów rolniczych i użytków rolnych na terenie polderów Gardna V i VI. Osiągnięcie celu operacji możliwe jest dzięki przebudowie istniejącej stacji pomp Gardna i polderu Gardna VI, położonych na przeciwległych brzegach rzeki Błotnicy. Odprowadzenie wody z polderów, wpływa na ochronę terenów pół-depresyjnych wokół jeziora Gardno i obszarów zagospodarowanych w rejonie miejscowości Rowy.

Zakończenie realizacji - 5 czerwca 2012 r. 

*** 

„Boręty – Pordenowo – odbudowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych” gm. Lichnowy, pow. malborski, woj. pomorskie. 

Całkowity koszt inwestycji – 1 608 300,42 zł, w tym wartość robót budowlanych – 1 220 850,42 zł.

Źródła finansowania inwestycji:
- środki z budżetu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – 818 863,08 zł,
- środki budżetu państwa – 789 437,34 zł,
- 20% wartości inwestycji, w postaci opłaty inwestycyjnej, pokrywają właściciele gruntów, na które urządzenia melioracji szczegółowych wywierają korzystny wpływ.

Cel inwestycji: Inwestycja miała na celu odbudowę istniejących urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, co skutkuje poprawą warunków gruntowo – wodnych na danym terenie. Prawidłowe działanie sieci melioracyjnej wpłynie dodatnio na fizyko – chemiczne i biologiczne właściwości gleby i będzie podstawowym czynnikiem zwiększenia plonów.

Zakończenie realizacji - 12 grudnia 2012 r. 

***

„Kanał Jajło IV – odbudowa koryta kanału w km 0+000 – 5+100” gm. Sadlinki, pow. kwidzyński, woj. pomorskie 

Całkowity koszt inwestycji – 3 374 087,03 zł, w tym wartość robót budowlanych – 3 102 701,43 zł.

Źródła finansowania inwestycji:
- środki z budżetu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – 2 066 975,31zł,
- środki budżetu państwa – 1 307 111,72zł.

Cel inwestycji: Planowane przedsięwzięcie ma charakter prac melioracyjnych mających na celu przystosowanie koryta Kanału Jajło IV do odprowadzenia wody z użytków rolnych znajdujących się w zlewni kanału. Dodatkowo dzięki zastawkom będzie możliwe piętrzenie wody w kanale i wykorzystanie jej do nawodnień.

Zakończenie realizacji - 16 listopada 2012 r. 

***

Inwestycje zrealizowane w roku 2011

„Rzeka Niechwaszcz – przebudowa koryta rzeki w km 35+372÷45+590”

Całkowity koszt inwestycji – 3 004 714,52 zł, w tym wartość robót budowlanych – 2 497 607,31 zł.

Źródła finansowania inwestycji:
• środki z budżetu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich -
1 610 676,99 zł.
• środki budżetu państwa – 1 394 037,53 zł.

Cel inwestycji: wyeliminowanie podtopień użytków rolnych spowodowanych częstymi wylewami rzeki Niechwaszcz na terenie gminy Brusy. Cel ten osiągnięty zostanie poprzez regulację koryta rzeki na odcinku 10,218 km (km 35+372 do km 45+590) oraz przebudowę przepustów pod drogami.

Zakończenie realizacji – 13 grudnia 2011 r. 

*** 

„Przebudowa stacji pomp Komorowo – Jordanki” – gmina Stary Targ, pow. Sztum, woj. pomorskie.

Całkowity koszt inwestycji – 3 438 829,84 zł, w tym wartość robót budowlanych – 3 289 334,95 zł,

Źródła finansowania inwestycji:
• środki z budżetu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich –
2 006 314,53 zł,
• środki budżetu państwa – 1 432 515,31 zł,

Cel inwestycji: Rozbiórka istniejącej pompowni wód powierzchniowych (stacji pomp) „Komorowo – Jordanki” wraz z wylotem do kanału Rycerskiego, odcinkiem kanału dopływowego i utwardzeniem terenu. Cel operacji został osiągnięty dzięki budowie nowej pompowni wód powierzchniowych (stacji pomp) wraz z wylotem do kanału Rycerskiego, odcinkiem kanału dopływowego i utwardzeniem terenu.

Zakończenie realizacji – 8 grudnia 2011 r. 

*** 

„Odbudowa jazu na wypływie z jeziora Młynki” - miejscowość Goszyn, gm. Tczew, pow. tczewski, woj. pomorskie.

Całkowity koszt inwestycji – 2 044 639,74 zł, w tym wartość robót budowlanych – 1 956 391,54 zł.

Źródła finansowania inwestycji:
• środki z budżetu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – 1 195 171,67 zł,
• środki budżetu państwa – 849 468,07 zł,

Cel inwestycji: Odbudowa jazu, którego zadaniem jest piętrzenie wody w jeziorze. Efektem będzie poprawa regulacji stosunków wodnych i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie objętym oddziaływaniem inwestycji, zwiększenie retencji miejscowej wód powierzchniowych i regulacja poziomu wód w jeziorze.

Zakończenie realizacji – 5 grudnia 2011 r. 

*** 

„Kanał Modry - odbudowa koryta w km 3+860 - 13+920 oraz prawego wału przeciwpowodziowego w km 3+765-5+125 i lewego w km 3+735-5+060” - gmina Dzierzgoń, pow. Sztum, woj. pomorskie.

Całkowity koszt inwestycji – 2 676 596,98 zł, w tym wartość robót budowlanych – 2 176 199,98 zł,

Źródła finansowania inwestycji:
• środki z budżetu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – 1 489 827,78 zł,
• środki budżetu państwa – 1 186 769,20 zł,

Cel inwestycji: Odbudowa koryta Kanału Modrego, odbudowa prawego i lewego wału przeciwpowodziowego, chroniących obszar położony w zlewni Kanału Modrego, oraz przebudowa przepustów drogowych. Inwestycja była realizowana na terenie obrębów Bągart, Jasna, Bruk, Chojty i Budzisz.

Zakończenie realizacji – 2 grudnia 2011 r. 

*** 

„Stacja pomp Walichnowy - przebudowa pompowni” - gmina Gniew, pow. Tczew, woj. pomorskie

Całkowity koszt inwestycji – 4 054 352,52 zł, w tym wartość robót budowlanych – 3 901 717,90 zł,

Źródła finansowania inwestycji:
• środki z budżetu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich –
2 400 751,67 zł,
• środki budżetu państwa – 1 653 600,85 zł,
Cel inwestycji: Przedsięwzięcie polegało na rozbiórce istniejącej pompowni wód powierzchniowych (stacji pomp) „Walichnowy” oraz budowie nowej pompowni wód powierzchniowych wraz z przebudową przepustu rurowego i wylotu do kanału Granicznego, regulacją rowu odpływowego i utwardzaniu terenu stacji pomp. Celem stacji pomp jest odprowadzanie wód z kotliny położonej w jej okolicy.

Zakończenie realizacji – 17 listopada 2011 r. 

*** 

„Kanał Piaskowy - odbudowa prawego wału przeciwpowodziowego w km 1+425- 4+300” - gm. Cedry Wielkie, pow. gdański ziemski, woj. pomorskie

Całkowity koszt inwestycji – 2 975 983,19 zł, w tym wartość robót budowlanych – 2 876 553,19 zł,

Źródła finansowania inwestycji:
• środki z budżetu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich –
1 753 995,84 zł,
• środki budżetu państwa – 1 221 987,35 zł,

Cel inwestycji: Celem inwestycji była odbudowa wału przeciwpowodziowego Kanału Piaskowego. Projekt swym zakresem obejmował wykonanie robót: konstrukcyjnych uszczelniających, robót ziemnych przywracających ukształtowanie skarp i korony wału, robót wykończeniowych polegających na przywróceniu pierwotnego zadarnienia wału, odtworzenia warunków komunikacyjnych oraz odtworzeniu znaków geodezyjnych znajdujących się w korpusie wału. Przedsięwzięcie miało na celu zwiększenie stopnia zabezpieczenia przeciwpowodziowego polderowych terenów rolniczych.

Zakończenie realizacji – 7 listopada 2011 r. 

***

"Bągart-Nowiec - odbudowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych"

Całkowity koszt inwestycji - 2 132 383,73zł, w tym wartość robót budowlanych 1 961 583,73zł

Źródła finansowania inwestycji:
- środki z budżetu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 1 198 056,54zł
- środki budżetu państwa 934 327,19 zł,
- 20% wartości inwestycji, w postaci opłaty inwestycyjnej, pokrywają właściciele gruntów, na które urządzenia melioracji szczegółowych wywierają korzystny wpływ.

Cel inwestycji: Poprawa warunków powietrzno - wodnych na obszarze 282,44 ha użytków rolnych zlokalizowanych na terenie miejscowości Bągart i Nowiec, gm. Dzierzgoń, pow. sztumski. Osiągnięcie celu nastąpiło poprzez odbudowę 67 780 mb sieci rowów melioracji wodnych szczegółowych, przebudowę 53 przepustów drogowych oraz 3 zastawek zlokalizowanych na rowach.

Zakończenie realizacji - 18 października 2011 r. 

*** 

"Prawy wał przeciwpowodziowy rzeki Wisły na odcinku Kaniczki- Grabówko w km 15+500 - 17+300 i na odcinku Rudniki - Biała Góra w km 39+000-43+900"

Całkowity koszt inwestycji - 8 656 779,25 zł, w tym wartość robót budowlanych 8 504 309,24 zł
Źródła finansowania inwestycji:
- środki z budżetu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 5 212 711,19 zł
- środki budżetu państwa 3 444 068,06 zł

Cel inwestycji: Przeprowadzenie modernizacji wału, będącego w złym stanie technicznym, w celu zapewnienia odpowiedniej szczelności i stateczności. Modernizacja wału przyczyniła się do wzrostu bezpieczeństwa ludzi i ich dóbr materialnych na terenach położonych za wałem (ochrona przed powodzią) oraz umożliwiła prawidłową eksploatację wału na odcinku 15+500÷17+300 (zapewnienie komunikacji).

Zakończenie realizacji - 14 października 2011 r. 

*** 

„Wał Morski – odbudowa na odcinku od 5+280-5+980”gm. Kosakowo, pow. Puck, woj. pomorskie


Całkowity koszt inwestycji – 956 887,29 zł, w tym wartość robót budowlanych – 868 930,75 zł.
Źródła finansowania inwestycji:
- środki z budżetu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – 537 532,02 zł,
- środki budżetu państwa – 419 355,27 zł,

Cel inwestycji: Celem inwestycji jest zmniejszenie zagrożenia powodziowego polderowych terenów rolniczych, powodowanego przez działanie wód sztormowych Zatoki Puckiej, poprzez odbudowę zdeformowanej w wyniku nierównomiernego osiadania konstrukcji wału i przywrócenie jej do stanu technicznego odpowiadającego normatywom technicznym oraz odbudowę przepustu wałowego.

Zakończenie realizacji - 30 września 2011 r. 

*** 

„Liniewo – odbudowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych” 

Całkowity koszt inwestycji – 605 281,30 zł, w tym wartość robót budowlanych – 416 181,30 zł

Źródła finansowania inwestycji:
- środki z budżetu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – 253 769,08 zł,
- środki budżetu państwa – 351 512,22 zł,
- 20% wartości inwestycji, w postaci opłaty inwestycyjnej, pokryją właściciele gruntów, na które urządzenia melioracji szczegółowych wywierają korzystny wpływ.

Cel inwestycji: poprawa warunków wodnych, zmeliorowanych rowami użytków zielonych położonych w zlewni rzeki Mała Wierzyca oraz rowu głównego szczegółowego R-F uchodzących do jeziora Liniewskiego. Osiągnięcie celu nastąpi poprzez odbudowę sieci rowów szczegółowych zlokalizowanych w gminie Liniewo.

Zakończenie realizacji - 27 wrzesień 2011 r. 

Inwestycje zrealizowane w roku 2010

„Stabilizacja zwierciadła wody w Jeziorze Wieckie – próg stabilizujący na Strudze Studzienice w km 0+266” 

Całkowity koszt inwestycji – 389 220,85 zł, w tym wartość robót budowlanych – 286 718,18 zł.

Źródła finansowania inwestycji:
-środki z budżetu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich –
176 261,00 zł.
-środki budżetu państwa – 212 959,85 zł.

Cel inwestycji: ustabilizowanie poziomu zwierciadła wody w jeziorze Wieckie w celu uniknięcia nadmiernego osuszania gruntów usytuowanych w obrębie jeziora i zachowania nienaruszalnego przepływu w Strudze Studzienice w okresach suszy.

Zakończenie realizacji - 30 października 2010 r. 

*** 

„Stobiec - odbudowa urządzeń melioracji szczegółowych, gm. Stegna, pow. Nowy Dwór Gdański, woj. pomorskie” 

Całkowity koszt inwestycji – 658 725,98 zł, w tym wartość robót budowlanych – 565 590,98 zł

Źródła finansowania inwestycji:
- środki z budżetu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich –
347 699,37 zł,
- środki budżetu państwa – 311 026,61 zł,
- 20% wartości inwestycji, w postaci opłaty inwestycyjnej, pokrywają właściciele gruntów, na które urządzenia melioracji szczegółowych wywierają korzystny wpływ.

Cel inwestycji: poprawa stosunków wodnych, a tym samym zwiększenie możliwości produkcyjnych na obszarze 193,12 ha gruntów rolnych, zlokalizowanych w miejscowości Stobiec, poprzez odbudowę systemu rowów melioracji wodnych szczegółowych, o łącznej długości 23 943 m wraz z niezbędnymi urządzeniami powiązanymi z nimi funkcjonalnie (zastawki regulujące przepływy oraz przepusty).

Zakończenie realizacji - 15 września 2010 r. 
         


 

Inwestycje finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  

 

W dniu 20.06.2012 r. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku zakończył realizację inwestycji pn.:
"Zabezpieczenie punktowego przebicia hydraulicznego w wale rzeki Wisły w miejscowości Steblewo, Janowo i Lisewo".

Inwestycja została sfinansowana w 100% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego "Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków w zakresie likwidacji skutków powodzi w 2010 roku".

Całkowita wartość inwestycji - 2.740.440,00 zł.

Roboty budowlane wykonane zostały na:
 • prawym wale przeciwpowodziowym rzeki Wisły w miejscowości Janowo od km 30+045 - 30+105,
 • lewym wale przeciwpowodziowym rzeki Wisły w miejscowości Steblewo w km 8+600 - 8+750
 • prawym wale przeciwpowodziowym rzeki Wisły w miejscowości Lisewo, w km 64+430 - 64+530.
Polegały na uszczelnieniu właściwym korpusu i podłoża wału poprzez pogrążenie przy stopie odwodnej wału ścianki szczelnej zakończonej oczepem żelbetowym oraz ułożeniu maty bentonitowej na skarpie odwodnej wału zabezpieczonej 0,5 m warstwą gruntu.

 
 

 Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006


Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006, priorytet II – Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, działanie 2.5 - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi, zrealizował następujące inwestycje:

1. „Przebudowa Stacji Pomp nr 5W - Kobyla Kępa” (gm. Sztutowo, pow. nowodworski)

Wartość całkowita inwestycji = 3 328 096,90 zł


2. „Przebudowa Stacji Pomp nr 23 Rokitnica” (gm. Pruszcz Gdański, pow. gdański)

Wartość całkowita inwestycji = 3 262 221,92 zł


3. „Przebudowa Stacji Pomp nr 8W – Izbiska” (gm. Stegna, pow. nowodworski)

Wartość całkowita inwestycji = 3 423 180,83 zł


4. ,,Budowa jazu na wypływie z jeziora Rokickiego Małego’’ (gm. Tczew, pow. tczewski)

Wartość całkowita inwestycji = 772 772,36 zł


5. „Kanał Juranda - odbudowa koryta i istniejących obwałowań w km 11+100 ÷ 16+610” (gm. Sztum, gm. Stary Targ, pow. Sztum)

Wartość całkowita inwestycji = 3 294 192,68 zł


6. „Kanał Młyński w Tczewie - odbudowa koryta na odcinku od km 0+436 ÷ 7+825, prawego wału przeciwpowodziowego od km 1+775 ÷ 2+400, lewego wału przeciwpowodziowego od km 0+436 ÷ 7+825” (gm. Tczew, pow. tczewski)

Wartość całkowita inwestycji = 6 766 492,99 zł


7. ,,Rzeka Tuga - odbudowa prawego wału przeciwpowodziowego w km 11+220 ÷ 20+830’’
(gm. Nowy Staw, gm. Nowy Dwór Gdański, pow. malborski i pow. nowodworski)

Wartość całkowita inwestycji = 10 075 143,33 zł


8. „Rzeka Bytowa - regulacja koryta rzeki w km 6+550 ÷ 16+500 Etap I + Etap II”
(gm. Borzytuchom, gm. Bytów, pow. bytowski)

Wartość całkowita inwestycji = 3 012 135,67 zł


9. „Kanał Wysoki - budowla odcinająca w km 3+830”
(gm. Pruszcz Gdański, pow. gdański)

Wartość całkowita inwestycji = 214 912,51 zł


10. „Jaz na wypływie z Jeziora Sobowidzkiego”
(gm. Trąbki Wielkie , pow. Gdańsk)

Wartość całkowita inwestycji = 523 607,51 zł 


 


             


Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego na lata 2004 – 2006

Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006, Priorytet 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, Działanie 1.2 - Infrastruktura ochrony środowiska, zrealizował w 2007 r. projekt

pn.: „Przeciwdziałanie skutkom powodzi przez odbudowę prawego wału rzeki Wisły na odcinku Piekło – Bystrze - Lisewo"

Całkowita wartość projektu wynosi: 14 258 388,10 zł.

Źródła finansowania Projektu: 
66,31 % - środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
33,69 % - krajowe środki publiczne, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Przedmiotem inwestycji była odbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Piekło - Bystrze - Lisewo, powiat: malborski i sztumski. Łączna długość odbudowanego odcinka wału wynosi 15,3 km.
Głównym celem inwestycji było polepszenie stanu ochrony przeciwpowodziowej na Żuławach Wielkich, poprawa stanu środowiska naturalnego oraz wzrostu standardu życia mieszkańców gmin: Lichnowy, Miłoradz, Sztum poprzez ochronę przed poprawę bezpieczeństwa (powierzchnia chroniona przed powodzią – 83 120,00 ha) a także zwiększenie możliwości inwestycyjnych w szczególności w zakresie sektora usług (turystyka) i środowiskowo przyjaznego sektora przemysłu.
Inwestycje w zakresie melioracji wodnych województwa pomorskiego finansowane ze środków budżetu państwa.


2009

1. Odbudowa wałów cofkowych rzeki Motławy do stacji pomp Nr 31 Wróblewo, gm. Suchy Dąb i Cedry Wielkie, pow. gdański, woj. pomorskie.
Całkowity koszt inwestycji – 416.507,29 zł.
w tym koszt robót budowlanych - 389.407,29 zł .
Źródła finansowania: 100% środki finansowe budżetu państwa.
Wykonana inwestycja zwiększa stopień zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów zamieszkałych i terenów rolniczych na obszarze Żuław Gdańskich chronionych tym obwałowaniem.

2. Kanał Bebrowski II – remont zastawki w km 1+200, Kanał Chełst – budowa zastawki w km 15+450, gmina Choczewo, pow. wejherowski.
Całkowity koszt inwestycji – 336.377,20 zł.
w tym koszt robót budowlanych - 237.069,20 zł .
Źródła finansowania: 100% środki finansowe budżetu państwa.
Wykonana inwestycja umożliwia nawodnienie obszaru o łącznej powierzchni ok. 80 ha przyczyniając się do bardziej efektywnego gospodarowania na użytkach rolnych.

3. Kanał „B” Bielawskie Błota – remont zastawki w km 0+510, gmina Puck.
Całkowity koszt inwestycji – 137.643,13 zł.
w tym koszt robót budowlanych - 96.163,13 zł .
Źródła finansowania: 100% środki finansowe budżetu państwa.
Wykonana inwestycja umożliwia nawodnienie obszaru o powierzchni 66 ha przyczyniając się do bardziej efektywnego gospodarowania na użytkach rolnych.

4. Kanał „B” Puckie Błota – remont zastawki w km 0+220, gmina Puck.
Całkowity koszt inwestycji – 69.470,00 zł.
w tym koszt robót budowlanych - 43.850,00 zł .
Źródła finansowania: 100% środki finansowe budżetu państwa.
Wykonana inwestycja umożliwia nawodnienie obszaru o powierzchni 57 ha przyczyniając się do bardziej efektywnego gospodarowania na użytkach rolnych.

5. Kanał „B” Puckie Błota – remont zastawki w km 1+554, gmina Puck.
Całkowity koszt inwestycji – 57.316,67 zł.
w tym koszt robót budowlanych - 37.796,67 zł .
Źródła finansowania: 100% środki finansowe budżetu państwa.
Wykonana inwestycja umożliwia nawodnienie obszaru o powierzchni 125 ha przyczyniając się do bardziej efektywnego gospodarowania na użytkach rolnych.

6. Kanał Młyński – remont zastawki w km 3+116, gmina Puck.
Całkowity koszt inwestycji – 67.875,13 zł.
w tym koszt robót budowlanych - 48.355,13 zł .
Źródła finansowania: 100% środki finansowe budżetu państwa.
Wykonana inwestycja umożliwia nawodnienie obszaru o powierzchni 138 ha przyczyniając się do bardziej efektywnego gospodarowania na użytkach rolnych.

 

 


 


Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

Aktualizacja na dzień 26.01.2016r.

Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku w okresie listopad 2011-grudzień 2015 zrealizował Projekt pn. "Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 - oś priorytetowa III -Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, Działanie 3.1. Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, współfinansowanego z Funduszu Spójności.

Projekt "Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku" był projektem indywidualnym wchodzącym w skład Programu "Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław do roku 2030 (z uwzględnieniem etapu 2015)". Program realizowany był przez 6 partnerów odpowiedzialnych za zarządzanie obiektami infrastruktury powodziowej na terenie Żuław:

 • Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
 • Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku
 • Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu
 • Miasto Gdańsk
 • Miasto Elbląg
 • Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim
Więcej informacji dotyczących Programu Żuławskiego 2030 znaleźć można na stronie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 

Celem realizacji Projektu "Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku" było:

 • poprawa bezpieczeństwa powodziowego Żuław,
 • podwyższenie bezpieczeństwa wałów przeciwpowodziowych,
 • zabezpieczenie sprawnego funkcjonowania systemu odwodnieniowego w przypadku wystąpienia średniej i wysokiej wody,
 • odprowadzenie wód wezbraniowych do zatoki Gdańskiej,
 • zabezpieczenie egzystencji i majątku ludzkiego, na terenach potencjalnie zagrożonych powodzią,
 • stymulowanie zrównoważonego rozwoju przestrzennego Żuław z uwzględnieniem aspektów środowiskowego, ekonomicznego i społecznego.

 

Umowa o dofinansowanie Projektu z Funduszu Spójności została podpisana w dniu 10 listopada 2011 roku w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przez Dyrektora ZMiUW WP w Gdańsku, Pana Mariusza Nierebińskiego oraz Zastępcę Prezesa Zarządu NFOŚiGW, Pana Władysława Jana Majkę.

Całkowita wartość Projektu wynosiła 189 865 557,08 zł, z czego wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 186 794 975,43 zł. Wysokość wsparcia z Funduszu Spójności określono na poziomie 158 775 729,11 zł, co stanowiło 85% wydatków kwalifikowalnych projektu. Pozostałe 15 % wydatków kwalifikowalnych w wysokości 28 019 246,32 zł pochodziło ze środków budżetu państwa. Planowane do uzyskania wskaźniki produktu to:

 • odbudowa 6 odcinków wałów przeciwpowodziowych o długości 44,53 km
 • odbudowa 13 stacji pomp
 • budowa 1 nowej stacji pomp
Planowany okres realizacji: listopad 2011-marzec 2015.

 

W związku z uzyskanymi oszczędnościami poprzetargowymi wgrudniu 2012 r. został zawarty aneks rozszerzający zakres rzeczowy projektu o 5 dodatkowych zadań inwestycyjnych – przebudowę stacji pomp.

W listopadzie 2013 roku zawarto kolejny aneks rozszerzający zakres rzeczowy projektu o przebudowę kolejnych 2 stacji pomp. Wydłużono okres realizacji Projektu do grudnia 2015 roku.

Zadania zrealizowane w ramach projektu przedstawiają się następująco:

A. ODBUDOWA WAŁÓW PRZECIWPOWODZIOWYCH (łącznie 44,53km):

 1. rzeka Wisła lewy wał na odcinku Giemlice – Kiezmark, 7,2 km, powiat gdański, gmina Cedry Wielkie,
 2. rzeka Wisła lewy wał na odcinku Kiezmark – Przegalina, 6,7 km, m. Gdańsk, powiat gdański, gmina Cedry Wielkie,
 3. rzeka Wisła prawy wał na odcinku Czerwone Budy – Drewnica, 2,15 km, powiat nowodworski, gmina Stegna,
 4. rzeka Wisła prawy wał na odcinku Palczewo – Czerwone Budy, 13,6km, powiat nowodworski, gmina Ostaszewo,
 5. rzeka Wisła prawy wał na odcinku Lisewo – Palczewo, 7,0km, powiat malborski, gmina Lichnowy,
 6. rzeka Tuga – odbudowa lewego wału przeciwpowodziowego, 7,88km, powiat nowodworski, gmina Nowy Dwór Gdański, powiat malborski, gmina Nowy Staw,
B. PRZEBUDOWA STACJI POMP:
 1. Stacja pomp nr 33 Wocławy, powiat gdański, gmina Cedry Wielkie,
 2. Stacja pomp nr 15 Cedry Wielkie, powiat gdański, gmina Cedry Wielkie,
 3. Stacja pomp nr 9 Dziewięć Włók, powiat gdański, gmina Pruszcz Gdański,
 4. Stacja pomp nr 36 Trutnowy, powiat gdański, gmina Cedry Wielkie,
 5. Stacja pomp nr 65 Kławki, powiat malborski, gmina Stare Pole,
 6. Stacja pomp nr 6W Grochowo, powiat nowodworski, gmina Sztutowo,
 7. Stacja pomp nr 18 Trzcinowo, powiat gdański, gmina Cedry Wielkie,
 8. Stacja pomp nr 17 Cedry Małe, powiat gdański, gmina Cedry Wielkie,
 9. Stacja pomp nr 39 Suchy Dąb, powiat gdański, gmina Suchy Dąb,
 10. Stacja pomp nr 37 Błotnik, powiat gdański, gmina Cedry Wielkie,
 11. Stacja pomp nr 11 Wiślinka, powiat gdański, gmina Pruszcz Gdański,
 12. Stacja pomp nr 19 Trzcinowo, powiat gdański, gmina Cedry Wielkie,
 13. Stacja pomp nr 80 Stara Wisła, powiat malborski, gmina Miłoradz,
 14. Stacja pomp nr 4 Przejazdowo*, powiat gdański, gmina Pruszcz Gdański,
 15. Stacja pomp nr 25 Lędowo*, powiat gdański, gmina Pruszcz Gdański,
 16. Stacja pomp nr 4W Stegna*, powiat Nowy Dwór Gdański, gmina Stegna,
 17. Stacja pomp nr 66 Klecie*, powiat Malbork, gmina Stare Pole,
 18. Stacja pomp nr 68 Złotowo*, powiat Malbork, gmina Stare Pole
 19. Stacja pomp nr 27 Wróblewo*, powiat gdański, gmina Suchy Dąb
 20. Stacja pomp nr 9W Dębina - Świerki*, powiat malborski, gmina Nowy Staw
C. BUDOWA NOWEJ STACJI POMP
 1. Stacja pomp Wybicko, powiat nowodworski, gmina Stegna

 

Realizacja zadań inwestycyjnych w poszczególnych latach przedstawia się następująco:
2012 r. – zakończono 2 zadania (stacje pomp: nr 9 Dziewięć Włók, nr 33 Wocławy),
2013 r. – zakończono 11 zadań (9 stacji pomp + 2 odcinki lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły: Giemlice – Kiezmark, Kiezmark – Przegalina),
2014 r. –zakończono 7 zadań (3 stacje pomp + lewy wał rzeki Tugi oraz 3 odcinki prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły: Lisewo – Palczewo, Palczewo – Czerwone Budy, Czerwone Budy - Drewnica),
2015 r. – zakończono 7 zadań (stacje pomp: nr 4 Przejazdowo, nr 25 Lędowo, nr 27 Wróblewo, nr 4W Stegna, nr 9W Dębina Świerki, nr 66 Klecie i nr 68 Złotowo)

Realizacji projektu towarzyszyły działania informacyjne i promocyjne, które obejmowały m. in.

 • instalacje tablic informacyjnych i pamiątkowych w miejscu realizacji inwestycji,
 • organizację konferencji dotyczącej rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu,
 • prowadzenie kampanii informacyjnej w mediach: telewizji i prasie regionalnej oraz ogólnopolskiej,
 • organizacja plenerowych spotkań promujących realizowany projekt,
 • przygotowanie poligraficznych materiałów drukowanych – folderów, kalendarzy, plakatów, map informujących o realizacji projektu,
 • przygotowanie filmu pamiątkowego na zakończenie realizacji projektu.
W ramach realizacji projektu finansowane były również koszty zarządzania, w tym:
 • nadzór nad robotami budowlanymi,
 • koszty osobowe pracowników Jednostki Realizującej Projekt (7 etatów),
 • niezbędny sprzęt i wyposażenie,
 • niezbędne szkolenia.
W wyniku realizacji przedmiotowego Projektu ZMiUW WP w Gdańsku uzyskał następujące wskaźniki produktu:
 • odbudowę wałów przeciwpowodziowych – 6 odcinków o łącznej długości 44,53 km
 • przebudowę stacji pomp – 20 szt.
 • budowę nowej stacji pomp – 1 szt.
Efektem realizacji tego projektu jest skuteczniejsza ochrona przed powodzią:
 • ponad 136 000 osób mieszkających i pracujących na terenie Żuław Wiślanych,
 • 122 000 ha najlepszych jakościowo gleb w Polsce.
Całkowita ostateczna wartość projektu to 139 950 308,63 zł. Wartość wydatków kwalifikowalnych wyniosła 138 200 797,63 zł, a wysokość dofinansowania z Funduszu Spójności 117 470 677,72 zł.

 

Podsumowanie realizacji Projektu przedstawia załączona prezentacja.