Dane Kontaktowe

Adres:
ul. Sucha 12 80-531 Gdańsk
E-mail :
sekretariat@zmiuw.gda.pl

Centrala: (058) 343-22-54 do 56
Sekretariat : (058) 343-26-15
Fax: (058) 343-26-17
Godziny urzędowania : 7.00-15.00

Elektroniczna skrzynka podawcza

Melioracje Szczegółowe

      W dniu 08.12.2009 r. została zakończona procedura dotycząca oceny wniosków o wykonanie melioracji wodnych szczegółowych na koszt Skarbu Państwa przy współudziale publicznych środków wspólnotowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W związku z powyższym informujemy:
1. Złożone podczas naboru przeprowadzonego w dniach 16.02.2009r. - 30.04.2009r. wnioski indywidualnych właścicieli zostały pogrupowane w obiekty melioracyjne i naniesione na mapy.
2. Komisje powołane spośród pracowników Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku dokonały oceny złożonych wniosków pod względem formalnym i merytorycznym.
3. Weryfikacji poddane zostały 72 obiekty melioracyjne, z czego 42 zostały odrzucone ze względu na niespełnianie wymogu formalnego wynikającego z art. 74b, pkt. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne Dz.U. z 2005r. nr 239, poz. 2019 z późn. zm. – tj. wnioski właścicieli gruntów nie stanowiły co najmniej 75% powierzchni planowanych do zmeliorowania. 30 obiektów zostało zakwalifikowanych do oceny merytorycznej
4. Komisje dokonały również ponownej oceny wniosków złożonych w ramach SPO 2004-2006, według zasad określonych w Zarządzeniu nr 10/2009 Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 14 stycznia 2009 roku. Do oceny przyjęto 19 obiektów wstępnie zakwalifikowanych w ramach SPO 2004-2006, z których 7 otrzymało punktację kwalifikującą wniosek do ewentualnej realizacji.
5. Wnioski, które zostały pozytywnie ocenione i sklasyfikowane według przyjętych kryteriów obejmują łącznie 10 801,28 ha gruntów
6. Kwota, która jest na dzień dzisiejszy dostępna dla województwa pomorskiego przeznaczona na wykonywanie w ramach PROW 2007-2013 melioracji wodnych szczegółowych wynosi obecnie 52.784.042,15 zł brutto.
7. W tabeli poniżej przedstawiono obiekty, które w wyniku postępowania uzyskały pozytywną ocenę formalną, wraz z przydzieloną im punktacją.
8. W związku z tym, że kwota dostępna w ramach PROW 2007-2013 na wykonanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych wystarczy na wykonanie działań na ok. 4.408 ha gruntów planuje się wykonanie tych zadań, które otrzymały największą liczbę punktów, z uwzględnieniem podziału województwa pomorskiego na 4 rejony.
9. Szczegółowe informacje udzielane będą na pisemną prośbę zainteresowanych właścicieli gruntów.3. Ponowna ocena wniosków
2. ZAKOŃCZONO NABÓR WNIOSKÓW O WYKONANIE MELIORACJI SZCZEGÓŁOWYCH

1. ZMiUW WP w Gdańsku ogłasza nabór wniosków o wykonanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych