Dane Kontaktowe

Adres:
ul. Sucha 12 80-531 Gdańsk
E-mail :
sekretariat@zmiuw.gda.pl

Centrala: (058) 343-22-54 do 56
Sekretariat : (058) 343-26-15
Fax: (058) 343-26-17
Godziny urzędowania : 7.00-15.00

Elektroniczna skrzynka podawcza

Realizacja zadań

Zadania Działu Utrzymania Wód i Urządzeń Melioracji Wodnych Podstawowych:

1. Koordynowanie zadań realizowanych przez Terenowe Oddziały.
2. Przygotowywanie planu wydatków budżetu na dany rok budżetowy oraz zmian w trakcie jego realizacji i przekazywanie do Działu Finansowo-Księgowego,
3. Realizacja zadań zbiorczych w zakresie utrzymania wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie województwa pomorskiego:
3.1. prowadzenie ewidencji wód i urządzeń melioracji wodnych /podstawowych i szczegółowych/,
3.2. sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości w zakresie stanu ilościowego oraz utrzymania wód i urządzeń melioracji wodnych.
3.3. opracowywanie projektu planów oraz planów robót konserwacyjnych w zakresie utrzymania wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych.
3.4. dokonywanie bieżącej analizy finansowej realizacji prac konserwacyjnych i świadczonych usług eksploatacyjnych na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych, sporządzanie miesięcznych sprawozdań zaawansowania tych prac oraz okresowych /kwartalnych i rocznych/ z realizacji zadań w tym zakresie.
4. Analizowanie i wykorzystywanie materiałów hydrometeorologicznych.
5. Organizowanie kontroli stanu technicznego urządzeń i obiektów ochrony przeciwpowodziowej administrowanych przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku.
6. Współpraca z Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Pomorskiego.
7. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy spółkom wodnym w szczególności rozpatrywanie wniosków dotyczących dotacji dla spółek wodnych w zakresie określonym obowiązującymi przepisami.
8. Przygotowywanie postanowień w sprawie uzgodnienia / nie uzgodnienia projektów decyzji o warunkach zabudowy lub o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
9. Prowadzenie spraw związanych z zawieraniem umów na użytkowanie gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi płynącymi, stanowiącymi własność Skarbu Państwa, w stosunku do których uprawnienia właścicielskie wykonuje Marszałek Województwa Pomorskiego.
10. Prowadzenie spraw związanych z regulowaniem stanu prawnego gruntów pod wodami płynącymi oraz urządzeniami melioracji wodnych podstawowych.
11. Przygotowywanie decyzji zwalniających / nie zwalniających od zakazów określonych w art. 88n ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne.
12. Prowadzenie spraw związanych z pracami geodezyjno-kartograficznymi i geodezyjno-prawnymi obejmującymi wody i urządzenia melioracji wodnych podstawowych.
13. Sprawdzanie poprawności faktur zgodnie z zawartymi umowami, kontrolowanie terminów płatności oraz poprawności wystawionych faktur.
14. Przygotowywanie dokumentów związanych z przeprowadzeniem kontroli wewnętrznych w zakresie przygotowania, nadzorowania wykonawstwa i odbioru robót konserwacyjnych na obiektach melioracji wodnych podstawowych.
15. Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem jezior na terenie województwa pomorskiego, dla których prawa właścicielskie wykonuje Marszałek Województwa Pomorskiego.
16. Sporządzanie wymaganej sprawozdawczości z wykonywanych zadań.
17. Wdrażanie oraz obsługa systemu GIS do prowadzenia rejestru publicznego Ewidencji Wód, Urządzeń Melioracji Wodnych oraz Zmeliorowanych Gruntów w formie elektronicznej na poziomie jednostki centralnej.