Dane Kontaktowe

Adres:
ul. Sucha 12 80-531 Gdańsk
E-mail :
sekretariat@zmiuw.gda.pl

Centrala: (058) 343-22-54 do 56
Sekretariat : (058) 343-26-15
Fax: (058) 343-26-17
Godziny urzędowania : 7.00-15.00

Elektroniczna skrzynka podawcza

Jednostka Realizująca Projekt

Dyrektor ZMiUW WP w Gdańsku Zarządzeniem nr 32/2015 z dnia 31.12.2015 roku w sprawie wprowadzenia aneksu Nr 1/2015 do Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku, powołał Jednostkę Realizującą Projekt (JRP).Przez JRP należy rozumieć Jednostkę ds. Przygotowania i Realizacji Projektu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap II – Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego wGdańsku”. Jednostka rozpoczęła działalność 01.01.2016r.
Do zadań Jednostki Realizującej Projekt należy w szczególności:
1. zapewnienie przygotowania powierzonego projektu do realizacji z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa krajowego i wspólnotowego, a także zasad określonych w wytycznych właściwych Instytucji, w sposób umożliwiający zawarcie umowy o dofinansowanie.
2. realizacja projektu poprzez zarządzanie i wdrażanie rzeczowe oraz finansowe – z zachowaniem zasad określonych w obowiązujących przepisach prawa krajowego i wspólnotowego, a także wytycznych właściwych Instytucji,
3. terminowe występowanie do właściwej Instytucji o przekazanie środków z Funduszu Spójności, zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie,
4. sporządzanie wszelkich niezbędnych dla zapewnienia sprawnego i skutecznego przygotowania i realizacji projektu planów, sprawozdań, harmonogramów i wystąpień – a także, w razie potrzeby, ich uzgadnianie z właściwą Instytucją,
5. poddawanie się kontroli stanu przygotowania i realizacji projektu, w tym także w zakresie postępowań o udzielenie w ramach przedmiotowego Projektu zamówień publicznych,
6. przekazywanie do właściwej Instytucji dokumentów rozliczeniowych, w tym faktur wraz z niezbędnymi załącznikami w terminach i w sposób określony w wytycznych właściwych Instytucji,
7. zapewnienie realizacji prac budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego, a także – w miarę potrzeby - organizacja narad koordynacyjnych i udział w przeprowadzanych próbach rozruchowych, rozruchach i odbiorach częściowych i końcowych obiektów zrealizowanych w ramach projektu,
8. zapewnienie właściwego nadzoru nad realizacją Projektu, w tym poprzez współpracę z inspektorem nadzoru, zgodnie z postanowieniami zawartych z Wykonawcą umów i obowiązującymi w tym zakresie przepisami i wytycznymi,
9. współpraca z Działem Zamówień Publicznych w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie, w ramach przedmiotowego Projektu, zamówień publicznych,
10. zapewnienie w sposób umożliwiający dotarcie do osób i instytucji najbardziej zainteresowanych promocją i w miarę potrzeby udzielanie informacji o zakresie i przedmiocie przygotowywanego, a następnie realizowanego projektu, a także o bieżących postępach w jego przygotowaniu i realizacji i o osiągniętych efektach rzeczowych.


Kontakt:
Jednostka Realizująca Projekt
ul. Sucha 12
80-531 Gdańsk-Letniewo
Informacja telefoniczna – 058/343 22 54 do 56, wewn. 215, 244
Fax. 058 343 26 17
E-mail: jrp@zmiuw.gda.pl