Dane Kontaktowe

Adres:
ul. Sucha 12 80-531 Gdańsk
E-mail :
sekretariat@zmiuw.gda.pl

Centrala: (058) 343-22-54 do 56
Sekretariat : (058) 343-26-15
Fax: (058) 343-26-17
Godziny urzędowania : 7.00-15.00

Elektroniczna skrzynka podawcza

NFOŚiGW

Dzięki dotacji przyznanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku zakończył realizację zadanie pn.: „Struga Gęś – kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku w km 0+000 – 3+080 i 10+840 – 13+520, miasto i gmina Pruszcz Gdański, pow. gdański, woj. pomorskie” 

Przedmiotowe zadanie polegało na odbudowie koryta rzeki Struga Gęś, umocnieniu brzegów i dna cieku. Inwestycja ma pozytywny wpływ na warunki życia i zdrowie mieszkańców miasta i gminy Pruszcz Gdański. Poprawiono warunki odprowadzania wód powierzchniowych oraz zmniejszono ryzyko wystąpienia powodzi na terenie miasta Pruszcz Gdański.
Całkowita wartość wykonanych robót budowlanych wyniosła: 2 542 510,64 PLN 

Wartość udzielonej dotacji przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wyniosła: 
2 542 510,64 PLN